• Miltos Manetas, CABLES (on Raffaello), 2005, Oil on Canvas, 170x220 cm, Courtesy The Artist, Athens, GR
 • Miltos Manetas, CABLES (On Tizian), 2009, Oil on Canvas, 200x300 cm, Courtesy The Artist, Milan, IT
 • Miltos Manetas, CABLES (Togetherness), 2008, Oil on Canvas, 200x300cm, Courtesy the Artist, Athens, GR.
 • Miltos Manetas, UNTITLED (CABLES) X, Oil on canvas, 2008, 288x190 cm, Courtesy Private Collection, Seoul, KO
 • Miltos Manetas, COMPUTER SCREENS (Apple Powerbook 150), 1997, Oil on Canvas, 76x61cm (24x30 inches), Courtesy The Artist, NYC, US
 • Miltos Manetas, GPS, (Nowhere, TomTom One), 2007, Oil on Canvas, 132x181 cm, PRIVATE COLLECTION, STOCKHOLM, SW
 • Miltos Manetas, GPS, (Unamed Road, TomTom One), 2010, Oil on Canvas, 166x222cm, Courtesy Sean Sorenson, Los Angeles, US
 • Miltos Manetas, INTERNET PAINTINGS (Outside of the Internet), 2008, Oil on Canvas, 254x381cm, (100x150 inches) Courtesy The Artist, Athens, GR
 • Miltos Manetas, LAPTOP (Francesco Maria Della Rovere), 1995, Oil on Canvas, 200x300cm, Courtesy LE CONSORTIUM, DIJON, FR
 • Miltos Manetas,LOOKING AT THE COMPUTER SCREEN (Annika Larson four years later), 2003, Oil on Canvas, 40x48 inches, Courtesy Private Collection, Paris, France
 • Miltos Manetas, LOOKING AT THE COMPUTER SCREEN (Cuatro Villareal), 2011, Oil on Canvas, 36x50cm, Courtesy The Artist, Derveni, GR
 • Miltos Manetas, LOOKING AT THE COMPUTER SCREEN (Myself in Brooklyn), 1999, Oil on Canvas, 72x84inches, Courtesy The Artist, NYC, US